Algemene voorwaarden

                                              ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. Identiteit Ondernemer
IBD Trade Services B.V.
IBDbabycare.nl

Minervum 7384

4817 ZH

Breda

Info@ibdtrade.nl

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of aanbod van de ondernemer en op elke koop op afstand tussen ondernemer en consument.

 

3. Leveringstermijn
1.         De ondernemer levert de geaccepteerde bestelling uiterlijk binnen dertig dagen.

 

4. Betaling en uitvoering

1.         De consument heeft de verplichting om het factuurbedrag uiterlijk binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te voldoen.

2.         Alle kosten die de ondernemer moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte      komen voor rekening van de consument. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden           berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor             buitengerechtelijke incassokosten.

 

5. Herroepingsrecht producten

1.         Bij de koop van een product mag de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen         ontbinden binnen veertien dagen. Deze termijn begint de dag nadat de consument het product heeft         ontvangen.

2.         De consument mag datgene doen dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan          zijn verwachtingen. De consument dient daarbij zorgvuldig met het product en de bijgeleverde     verpakking om te gaan.

3.         Als de consument het product terug wil sturen, dient hij dit binnen veertien dagen aan de    ondernemer te laten weten op een manier zoals de ondernemer heeft aangegeven. Zodra de retour is            gemeld, dient de consument het product binnen de volgende veertien dagen retour te sturen.

4.         In geval van herroeping, dient de consument het product met de bijgeleverde verpakking en alle geleverde toebehoren te retourneren conform de instructies die de ondernemer hierover heeft   verstrekt.

5.         De consument betaalt de kosten van de retourzending.
6.         De ondernemer betaalt het volledige factuurbedrag van het geretourneerde product terug aan de       consument binnen veertien dagen nadat het product door de ondernemer retour is ontvangen, of de consument een verzendbewijs heeft overlegd.

6. Herroepingsrecht diensten

1.         Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van           redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn begint bij het aangaan van de overeenkomst.

2.         Het herroepingsrecht geldt niet indien de dienst volledig is geleverd. De consument heeft met het            online aanvragen van de dienst uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gegeven voor het      uitvoeren van de dienst. De consument verklaart met het plaatsen van de bestelling dat hij zijn             herroepingsrecht verliest op het moment dat de dienst volledig is geleverd.

3.         Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke           instructies.

4.         Indien de consument niet tevreden is over een geleverde dienst kan er contact worden opgenomen        met de ondernemer via de op de website van ondernemer vermelde kanalen. Iedere klacht zal worden beoordeeld en een reactie ontvangen over de verder afhandeling van de klacht. Er zal naar    alle redelijkheid worden gereageerd. In principe zal er geen geld worden teruggegeven. Per klacht            zal gekeken worden naar een oplossing.

 

 

7. Uitzonderingen herroepingsrecht

1.         Het herroepingsrecht geldt niet voor:

a.          Goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen in de financiële             markt.

b.          Goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt en een persoonlijk        karakter hebben.

c.          Producten die binnen de herroepingstermijn van veertien dagen bederven.

d.          Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet teruggestuurd         mogen worden waarvan de verzegeling na levering van het product is verbroken.

e.          Levering van losse kranten en tijdschriften.

f.          Voor audio- of video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken        na levering.

 

8. Garantie
1.         De consument heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product.

2.         De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

3.         Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.

4.         De garantie vervalt wanneer:

a.          De consument een product zelf heet aangepast of door derden heeft laten repareren dan wel      aanpassen.

b.          Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de consument, zoals           water- of stootschade.

5.         De consument brengt de Ondernemer onmiddellijk na het ontdekken van een gebrek aan het   product van het gebrek op de hoogte.

 

9. Geschilbeslechting

1.         Op de rechtsverhouding tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.         Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van de           ondernemer. De ondernemer heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de           rechter van de vestigingsplaats van de consument.